Filateelianäituse Hiiu Ruut ühe stendi kogude hindamise juhend

Allikas: Filateelia.ee

1. SELGUS -- 10

Teema arenduse selgus. Teema on täpselt määratletud ja hästi jälgitava arendusega. Pealkiri on valitud täpselt ning see vastab eksponaadi ulatusele ja sisule.

2. ULATUS JA ARENDUS -- 20

Filatelistliku materjali abil on esitatud käsitletava aine või teema arenduse kõik peamised aspektid. Teema või aine käsitlus on eksponaadis terviklik.

3. TÄPSUS JA KORREKTSUS -- 15

Materjal on korrektselt identifitseeritud. Esitatud informatsioon on piisav ja täpne.

4. TEEMALE VASTAVUS -- 15

Iga eksponaadis kasutatav objekt on käsitletava teema või aine arendamise seisukohalt oluline.

5. TEADMISED JA UURIMUSLIK TÖÖ -- 15

Eksponendi teadmiste taset näitab teema või aine arenduse asjatundlikkus ning selle illustreerimiseks kasutatava filatelistliku materjali mitmekesisus.

6. KVALITEET -- 10

Esitatud materjali kõrgeim võimalik kvaliteet. Vōimaluse korral kasutada postis kulgenud materjali, eelistades filatelistide poolt üksteisele saadetule tavakasutajate korrespodentsi.

7. LÜHIDUS -- 5

Filatelistlikku materjali kirjeldused ja kommentaarid on võimalikult napisõnalised, kuid piisavad teema või aine arenduse edasiandmiseks esitatava materjali kaudu.

8. MATERJALI HARULDUS -- 5

Kasutatakse materjali, mis on antud teema või aine käsitlemisel tavapärasest haruldasem.

9. ESITUS -- 5

Filatelistlik materjal paistab silma. Eksponaat äratab vaataja tähelepanu. Lehed on täidetud ühtlaselt. Eksponaat on tervilkik ka kujunduslikust seisukohast.

AUHINNATASEMED:

          Täiskasvanud    Noored
Kuldnõel      90 - 100      80 - 100 
Hõbenõel      70 - 89       60 - 79
Pronksnõel     50 - 69       40 - 59

Käesolevad hindamiskriteeriumid on kinnitatud Eesti Filatelistide Liidu juhatuse poolt 28. märtsil 1996. a.

Vaata ka