Näituse eksponaatide hindamine -- ühe stendi kogud

Allikas: Filateelia.ee
Jump to navigation Jump to search

I osa. Ühe stendi klassi kogude hindamise erireeglid FIP-i näitustel

Sissejuhatus

Ühe stendi näituste mõte ja eesmärk on julgustada uusi näitustel esinejaid ja luua kogenud osalejaile võimalus kogude loomiseks teemadest või aladest, milliseid ei saa korralikult käsitleda ühest raamist laiema tervikuna.

Ühe stendi kogud ja nende teemad võivad põhineda mistahes FIP-i võistlusklassidele.

Artikkel 1. Võistlusnäitused

FIP-i võistluskogude üldiste hindamiseeskirjade (GREX) artikli 1-4 kohaselt need erireeglid on seatud täiendama GREV-reeglite artiklit 3 ühe stendi klassi osas.

Artikkel 2. Võistluskogud

Ühe stendi kogud sisaldavad mistahes FIP-i kinnitatud näituseklassi kuuluvat filateelset/posti materjali. Ühe stendi kogud on kitsapiirilised, kuid käsitluse sügavuselt ja olulisuse poolest need peaks olema võimalikult täielikud. Klassis esitatavad kogud ei peaks olema vaid laiemast näitusekogust eraldatud üksikud raamid, vaid põhinema ainele , mis on parimini käsitletav ühe stendi suurusena.

(Teretulnud on ka kogud algajatelt näitusel osalejatelt, kes arendavad teemat, mis on lähitulevikus laiendatav ühest stendist laiemaks.)

Artikkel 3. Kogu koostamist käsitavad põhimõtted

FIP-i klassikalise filateelia, postiajaloo, tervikasjade, temaatilise filateelia, lennuposti ja astrofilateelia, maksifilateelia, tempelmarkide ja noorte filateelia (ainult C-vanuseklass) võistlusklasside erireeglites määratud põhimõtted kehtivad ka ühe stendi kogudele.

Pearõhk asetatakse teadmistele, esitusviisile ja materjali käsitlusele - kogu peaks haarama vaataja tähelepanu esimesest kuni viimase leheni ja olema informatiivne ja õpetav.

Ühe stendi kogud on võimalus nii algajale kui ka kogenud näitustel osalejaile.

Kogu põhistruktuur või kava tuleb esitada selgel moel sissejuhataval lehel (GREV, art. 3.3.)

Artikkel 4. Hindamisalused

GREV-artikli 4 kohaselt kohaldatakse järgmisi hindamispõhimõtteid:

  • Käsitlus ja filateelne olulisus
  • Filateelsed teadmised, isiklik teemasse süvenemine ja uurimus
  • Esitatud materjali kvaliteet ja haruldus
  • Esitusviis

GREV-artikli 4.3 kohaselt on ühe stendi kogule omane, et see esitab selgesti määritletud ja kergesti arusaadava teema või ala, kus iga filateelne objekt on arenduslikult tarvilik ja kogu pealkiri vastab parimal võimalikul viisil kogu sisule.

Artikkel 5. Näitusekogude hindamine

Ühe stendi kogude hindamise sooritavad eri näituseklasside tunnustatud kohtunikud GREX-i V osa artiklite 31-47 ja GREV artikli 5 kohaselt.

Ühe stendi kogud hinnatakse andes neile järgnevate aluste kohaseid hindepunkte:

5.1. Klassikalise filateelia klassid

1. Käsitlus ja olulisus 30
2. Filateelsed teadmised, isiklik teemasse süvenemine ja uurimus 35
3. Kvaliteet ja haruldus 30
4. Esitusviis 5
Kokku 100 punkti

5.2. Temaatiline filateelia

1. Teema käsitlus 35
sealhulgas:
  • pealkiri ja kava
  • teema käsitlus
  • loovus
2. Teadmised, isiklik teemasse süvenemine ja uurimus 30
sealhulgas:
  • filateelsed ja teemakohased teadmised ja uurimus
3. Kvaliteet ja haruldus 30
4. Esitusviis 5
Kokku 100 punkti

5.3. Auhinnad

Auhinnad vastavad ülaltoodud lõikude 5.1. ja 5.2. kohasele koondhindele.

Auhindadena antakseakse järgmiste medalitasemete aukirju:

Kuld 90-100 punkti
Hõbe 70-89 punkti
Pronks 50-69 punkti

Kui kogule antud punktisumma on alla 50 punkti, antakse uutele osavõtjatele diplom.

Ühe stendi kogule võidakse anda võistlusklassi parima kogu eriauhind, või žürii õnnitlused.

5.4. Ühe stendi näitustele esitatavad osavõturajad FIP-näitustel

Miinimumnõue ühe stendi kogudele on rahvuslikul näitusel saavutatud 75 punkti või sellele vastav tulemus rahvusliku filatelistide liidu punktisüsteemi kohaselt.

Ühe stendi kogude arvu tuleks piirata selliselt, et see on umbes 5% muude (mitmeraamiliste) heakskiidetud kogude määrast.

5.5. Rahvuslikele komissaridele esitatavad kogude määra puudutavad nõuded

GREX-artikli 28 kohase rahvusliku komissari õigusi õigustavate kogude miinimummäära suhtes vastab kolm ühe stendi kogu ühele vastuvõetud mitmestendilisele kogule.

Artikkel 6. Lõppsätted

6.1. Kui tõlgitud reeglite tõlgitsemisel esineb eriarvamusi, on otsustav ingliskeelne tekst.

6.2. Need FIP-näitustel kohandatavad ühe raami klassi erireeglid selle klassi hindamiseks prooviklassina on käsitletud ja heaks kiidetud FIP-i juhatuse koosolekul Prantsusmaal Mulhousis 8.6.2003.

II osa. Juhend ühe stendi kogude reeglite tõlgendamiseks

1. Sissejuhatus

1.1 See reeglite tõlgendamise juhend on mõeldud žürii ja näitustel osalejate abistamiseks ja praktilise nõu andmiseks SREV-reeglite kohaldamisel ühe stendi klassi kogudele.

1.2. Ühe stendi klassi SREV moodustab raamid üldistele põhimõtetele , mida ühe stendi kogu sisaldab, mida tuleb seal käsitleda, kuidas seda käsitleda ja kuidas see tuleb esitada.

1.3. See reeglite tõlgendamise juhend ei vasta kõigile küsimustele, mis võivad vastu tulla näitusel osalejaile või žüriile. Iga kogu tuleb hinnata selle enda tulemuste järgi.

2. Ühe stendi kogude teemade ring

2.1. Ühe stendi kogud võivad käsitleda mistahes FIP-i näituseklassi kohast ala ja jutustada ammendaval viisil kas mõnest väljaandest, maast, aja- või valitsusperioodist, geograafilisest paigast, teemast või muust täpselt määratud ainest jälgides selgel moel esitatud ideed või kava.

2.2 Ühe stendi kogud käsitlevad ja esitavad kitsast ideed või teemat selle piiride raamides ammendaval moel, näiteks esitades ühe pealiigi kasutust, või keskendudes väga kitsale teemale rõhutades uusi leide või/ja lähenemisviise.

3. Hindamispõhimõtted

3.1. Käsitlus ja olulisus

Suhtelist filateelset olulisust ei peeta sama tähtsaks, kui uut lähenemisviisi teatud ainele või teemale. Hinnates kogu käsitlust ja filateelset olulisust arvestab žürii aine või teema üldist arendust, esitatud materjali täielikkust antud teema piirides, käsitluse veatust ja kogus esitatud materjali olulisust.

Ühe stendi kogu, mis on vaid osa suuremast kogust, tuleb sellele vastavalt karistada.

3.2. Filateelsed ja muud teadmised, isiklik ainesse süvenemine ja uurimus

Filateelsed ja muud teadmised tulevad ilmsiks kogusse valitud objektidest ja nendega liituvast tekstist. Isiklikku teemasse süvenemist näitab objektide õige analüüs. Lisapunkte antakse kogudele, millised näitavad olulist uurimistööd (esitades valitud aine või teema kohta uusi teadmisi).

Materjal peab olema vigadeta määratud ja esitatud teadmised peavad olema veatud.

3.3. Kvaliteet ja haruldus

Haruldus on otsesuhtes esitatud filateelsete objektidega ja selle materjali suhtelise haruldusega. Materjal ulatub kaugemale kui vaid selleni, mida on hõlpus saada aine või teema jaoks. See materjal tuleks esitada nii heakvaliteetsena kui võimalik. Hankimise raskus tuleb ka võtta arvesse.

Alati kui on võimalik, postisaadetistel ja muudel postmarkidega varustatud objektidel olevad postmargid peaks olema heas korras ja postimärked selged.

3.4. Esitusviis

Esitusviis peab oma üldilme, selguse ja arusaadavuse abil täiendama näitusekogu käsitlust, samuti kui kogu huvitavust nii žüriile kui vaatajaile.

Vaata ka